Zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi (Critical Incident Management – CIM)

 

Zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi jest niezbędne dla organizacji w celu zmniejszenia możliwych długofalowych ich konsekwencji na pracowników, absencji i związanych z tym problemów w zespołach. Nasze podejście skupia się na tym żeby przygotować organizacje, dostarczyć narzędzia edukacyjne dla decydentów i osób zaangażowanych w ten proces oraz odpowiednią pomoc osobom dotkniętym przez jakąkolwiek sytuację kryzysową.

Zapewnienie natychmiastowej i profesjonalnej reakcji na sytuację kryzysową jest kluczowym czynnikiem ograniczania długofalowych konsekwencji. Program zarządzania zdarzeniami kryzysowymi ma na celu przygotowanie Państwa organizacji do ustanowienia gotowości organizacyjnej i zapewnienia wystarczających umiejętności kierownictwu do radzenia sobie z powstającymi sytuacjami kryzysowymi, jak również zapewnienie szczególnego wsparcia na poziomie grupowym i indywidualnym w radzeniu sobie z ryzykiem traumy.

Reakcja emocjonalna

Trauma jest jedną z najmocniej zaburzających funkcjonowanie reakcji emocjonalnych jakich jednostka może doświadczyć.

 

Reakcja psychologiczna

Objawia się jako psychologiczna odpowiedź na silnie stresujące lub poruszające wydarzenie, odbiera osobie możliwość właściwego radzenie sobie, powoduje poczucie bezsilności, zaburza kontakt z samym sobą i możliwość przeżywania szerokiej gamy emocji i doświadczeń.

 

Osobiste doświadczenie

Doświadczenie przeżycia traumy jest bardzo osobiste i różni się w zależności od człowieka. Dlatego też specjaliści zajmujący się traumą skupiają się na sposobie w jaki osoba reaguje na sytuację i jak ją postrzega, a nie na samym wydarzeniu.

 

Zespół stresu pourazowego

W swojej klinicznej postaci, trauma może skutkować Zespołem stresu pourazowego. Jest to stan zaburzenia psychicznego objawiający się koszmarami sennymi, ponownym przeżywaniem zdarzenia, tłumieniem uczuć, utrzymującym się stanem lękowym, zmianami nastroju lub sposobu myślenia itp.
 

Utrudnienie codziennego życia

Przez swój mocno odbijający się na psychice charakter i silną naturę traumy, może ona wywierać ogromny wpływ na życie dotkniętych nią osób, czasami do tego stopnia, że nie są one w stanie poprawnie funkcjonować na poziomie osobistym lub zawodowym. Z tego powodu wiele organizacji poszukuje wsparcia w zakresie przygotowania i zwraca się o profesjonalne interwencje mające na celu pomoc personelowi w radzeniu sobie z potencjalnie traumatycznymi sytuacjami i ich konsekwencjami. Takie programy są ogólnie znane jako „Zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi” lub CIM.

 

Model

Zakresem modelu CCS CIM jest proaktywne dostarczanie narzędzi gotowości do reagowania naszym klientom, jak również podejmowanie odpowiednich działań reaktywnych w następstwie incydentu. Stąd nasz model CIM ma podejście dwuogniskowe: Gotowość i Interwencja.

Gotowość

Doświadczenie pokazuje, że kierownictwo jednostki organizacyjnej nigdy nie jest wystarczająco przygotowane, aby być w stanie wykonać wszystkie potrzebne kroki od razu. Tylko ciągłe budowanie świadomości i strategiczne ćwiczenia symulacyjne rozwijają potrzebną wiedzę. Umiejętności przywódcze potrzebne do zarządzania zarówno ludzką, jak i organizacyjną stroną kryzysu są zupełnie inne niż te, które są potrzebne w codziennych działaniach. Planowanie i odpowiednie przeszkolenie kluczowego personelu są zatem niezbędne, aby naprawdę być w stanie poradzić sobie z powstającą sytuacją kryzysową i skoordynować sensowną reakcję.

Interwencja

CCS dysponuje dostępnym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zespołem ekspertów w dziedzinie opieki nad ofiarami urazów, którzy mogą interweniować na miejscu lub online, w zależności od stopnia zagrożenia. Koncentrujemy się na kwestiach związanych z czynnikiem ludzkim, takich jak opanowanie następstw traumy, stosowanie nowoczesnych technik indywidualnych i grupowych, oferowanie indywidualnego wsparcia i współpraca z kierownictwem placówki.

Nasze podejście kliniczne do opieki post traumatycznej jest adaptacyjnym, krótkoterminowym procesem wsparcia psychologicznego, który skupia się wyłącznie na natychmiastowym i możliwym do zidentyfikowania problemie. Jest on realizowany przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej, w zależności od poziomu ekspozycji na traumatyczną sytuację i zidentyfikowanych objawów. Jego celem jest umożliwienie ludziom szybszego powrotu do codziennych obowiązków i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zespołu stresu pourazowego.

Korzyści dla ofiar
Korzyści dla organizacji
  • Normalizuje naturalne reakcje na zdarzenie i pomaga regulować emocje z nim związane. Łagodzi psycho-emocjonalny wpływ zdarzenia i wspiera ponowne włączenie adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie.
  • Wspomaga proces zdrowienia i wspiera instynktowne i naturalne sposoby adaptacji.
  • Pomaga jednostce zarówno dzięki profesjonalnej wiedzy interwenta, jak i wspierającej sile grupy.
  • Zapewnia profesjonalne podejście do analizy wpływu i określa potrzebę dalszej pomocy klinicznej lub terapeutycznej.
  • Zapewnia profesjonalne wsparcie dla liderów organizacji i bezpośrednio dotkniętej kadry kierowniczej zajmującej się potencjalnie traumatycznym zdarzeniem.
  • Pomaga organizacji w zapewnieniu właściwego wsparcia i zapewnieniu że odpowiednia opieka jest dostarczona dotkniętemu personelowi.
  • Wspiera właściwy powrót do pracy dotkniętego personelu oraz pomaga w ograniczeniu strat w produktywności i zagrożeń związanych z błędami ludzkimi, spowodowanymi objawami traumatycznymi i wystąpieniem PTSD.
  • Wspiera cele społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wymogi prawne związane z zarządzaniem incydentami krytycznymi na poziomie personelu.