Critical Incident Management (CIM)

 

Critical incident management is cruciaal voor organisaties om de mogelijke gevolgen op langere termijn voor hun werknemers, zoals ziekteverzuim en gerelateerde workflowproblemen, te beperken. Onze aanpak is gericht op het ondersteunen van bedrijven en organisaties, waarbij managers en al degenen die actief incidenten beheren de nodige leerervaringen opdoen. Bovendien biedt het passende steun aan iedereen die door een van de kritieke situaties is getroffen.

Onmiddellijke deskundige en professionele reactie op noodsituaties in tijden van crisis is een belangrijke factor om de gevolgen op langere termijn te beperken. Het Critical Incident Management Programma is ontworpen om uw organisatie voor te bereiden op de organisatorische paraatheid en voldoende managementvaardigheden ter plaatse om noodsituaties aan te pakken wanneer deze zich voordoen. Het biedt ook specifieke steun op groeps- en inidivueel niveau bij het verwerken van trauma’s.

Emotionele reacties

Trauma is een van de meest slopende emotionele reacties die iemand kan ervaren.

Psychologische reacties

Het ontstaat als een psychologische reactie op een zeer schokkende of verontrustende gebeurtenis die iemands vermogen om ermee om te gaan overweldigt. Dit leidt dan weer tot gevoelens van hulpeloosheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en het vermogen om adequaat om te gaan met een hele reeks emoties en ervaringen.

 

Persoonlijke ervaring

De ervaring van een trauma is zeer persoonlijk en verschilt van persoon tot persoon. Daarom richten professionals in traumaverwerking zich op de reactie op en de perceptie van een situatie, niet op de situatie zelf.

 

Post-traumatische stress stoornis (PTSD)

In zijn klinische vorm kan een trauma leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Een psychische aandoening die zich uit in nachtmerries, mentale herbeleving van de gebeurtenis, onderdrukking van gevoelens, angst, veranderingen in stemming of gedachtenpatronen, enz.

 

Ernstige beinvloeding

Door deze zeer ingrijpende en krachtige psychologische impact kan een trauma het leven van de getroffenen ernstig beïnvloeden, soms tot op het punt dat ze niet meer naar behoren kunnen functioneren in hun privé- en beroepsleven. Daarom zoeken veel organisaties steun bij de voorbereiding en vragen zij naar professionele interventies om het personeel te helpen om te gaan met potentieel traumatische situaties en de nasleep daarvan. Dergelijke programma’s staan algemeen bekend als “Critical Incident Management” of CIM..

 

Model

Het CCS CIM-model is ontworpen om onze klanten proactief te voorzien van instrumenten om voorbereid te zijn op een reactie en om passende reactieve maatregelen te nemen na een incident. Daarom heeft ons CIM-model een tweeledige aanpak: voorbereiding en interventie.

Voorbereiding

De ervaring leert dat het management nooit genoeg voorbereid is om alles zelf in orde te krijgen. Alleen door voortdurende bewustmaking en strategische simulatieoefeningen kan de nodige deskundigheid worden ontwikkeld. De leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om de menselijke en organisatorische kant van een crisis te beheersen, verschillen sterk van die welke nodig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Planning en adequate opleiding van sleutelpersoneel zijn derhalve van essentieel belang om een opkomende noodsituatie werkelijk te kunnen beheersen en een zinvolle respons te kunnen coördineren.

Interventie

CCS beschikt over een team van traumadeskundigen dat 24 uur per dag beschikbaar is om ter plaatse of online in te grijpen, afhankelijk van de ernst van de noodsituatie. Onze aanpak richt zich op de menselijke factor, de mogelijkheden voor traumaverwerking, het gebruik van moderne individuele en groepstechnieken, het bieden van individuele ondersteuning en de samenwerking met het lokale management.

Onze klinische benadering van trauma nazorg is een adaptief, kortdurend psychologisch ondersteuningsproces dat zich uitsluitend richt op een onmiddellijk en identificeerbaar probleem. Het wordt toegepast door hoogopgeleide professionals met jarenlange ervaring op dit gebied, zowel in groepsverband als individueel, en is gebaseerd op de ernst van de nood en de vastgestelde impact. Het doel is de getroffenen in staat te stellen sneller naar het dagelijks leven terug te keren en de kans op posttraumatische stressreacties te verminderen.

Hulp voor getroffenen
Benefits voor de organisatie
  • De interventie biedt getroffenen de mogelijkheid hun reacties beter te classificeren en dienovereenkomstig te beheren. Het helpt om de bijbehorende gevoelens te reguleren. Het verlicht de psycho-emotionele effecten van het incident en ondersteunt het herstel van normale reactiepatronen.
  • Het ondersteunt het herstelproces en stimuleert instinctieve copingmechanismen.
  • Het helpt het individu door zowel de deskundigheid van de begeleider als de ondersteunende kracht van de groep.
  • Het biedt een professionele analyse van de reacties van de groep en identificeert de behoefte aan verdere klinische of therapeutische ondersteuning.
  • Biedt professionele ondersteuning aan senior management en direct betrokken management die te maken hebben met het potentieel traumatische incident.
  • Helpt de organisatie bij het bieden van de juiste ondersteuning en het waarborgen van de zorgplicht voor het getroffen personeel.
  • Ondersteunt een goede terugkeer naar het werk voor het getroffen personeel en helpt bij het beperken van verlies van productiviteit en menselijke fouten als gevolg van traumatische symptomen en het optreden van PTSD.
  • Ondersteunt doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO =CSR) en wettelijke vereisten met betrekking tot het beheer van kritieke incidenten op personeelsniveau.
Cookies & Privacy

This website uses cookies to give you the best possible service.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie vindt u in ons privacybeleid.